София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 


СПИСЪК
на членовете на 7-то Общото събрание
на БАН към 2016 г.

Председател:
проф. дхн. Евелина Славчева от ИОМТ,
тел: 0879 110 720
Зам.-председатели:
проф. дсн. Пепка Бояджиева от ИИОЗ
проф. дхн. Пламен Стефанов от ИОНХ
Секретар:
доц. д-р Драган Чобанов от ИБЕИ
Технически секретар:
Райна Грозданова – ЦО - БАН

1-во Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” с 4 института, както следва:

1. Институт по математика и информатика

1. Акад. Веселин Стоянов Дренски
2. Проф. дмн Камен Ганчев Иванов
3. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
4. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
5. Проф. дмн Николай Маринов Николов

2. Институт по механика

6. Проф. д-р Емил Самуил Маноах
7. Проф. дфн Даниел Маринов Данчев
8. Проф. дмн Николай Колев Витанов
9. Доц. д-р Людмила Радева Парашкевова

3. Институт по системно инженерство и роботика

10. Акад. Чавдар Станоев Руменин

4. Институт по информационни и комуникационни технологии

11. Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов
12. Проф. дмн Галя Младенова Ангелова
13. Доц. д-р Геннадий Павлович Агре
14. Доц. д-р Румен Димов Андреев

2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” с 2 института, както следва:

5. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика.

15. Проф. дфн Севдалина Стоянова Димитрова
16. Доц. д-р Димитър Василев Тонев
17. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
18. Доц. д-р Николай Василев Гутев

6. Институт по електрохимия и енергийни системи.

19. Проф. дхн Евелина Павлова Славчева
20. Доц. д-р Виктор Иванов Боев

3-то Направление „Нанонауки, нови материали и технологии” с 10 института, както следва:

7. Институт по физика на твърдото тяло

21. Проф. дфн Хассан Шамати
22. Доц. дфн Албена Паскалева Дончева
23. Доц. д-р Юлия Любомирова Генова

8. Институт по електроника

24. Проф. дфн. Лъчезар Аспарухов Аврамов
25. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова

9. Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”

26. Проф. дхн. Никола Георгиев Малиновски

10. Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”

27. Проф. д-р Росица Петрова Николова

11. Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика - Варна

28. Проф. дтн Людмил Борисов Дренчев
29. Проф. д-р Стоил Маринов Тодоров
30. Доц. д-р Любомир Андреев Анестиев
31. Доц. д-р Стойко Атанасов Гюров

12. Институт по обща и неорганична химия.

32. Проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов
33. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева

13. Институт по органична химия с Център по фитохимия.

34. Проф. дн Светлана Димитрова Симова
35. Проф. дн Таня Стоянова Христова
36. Доц. д-р Ваня Богданова Куртева
37. Чл.-кор. Вася Стефанова Банкова

14. Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”

38. Проф. дхн. Весела Цветанова Цакова-Станчева
39. Проф. дхн. Елена Димитрова Милева

15. Институт по полимери

40. Доц.д-р Нели Стоянова Косева

16. Институт по катализ

41. Доц. д-р Силвия Живова Тодорова

4-то Направление „Биомедицина и качество на живот” със 6 института, както следва:

17. Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”

42. Доц. д-р Ива Угринова Златкова
43. Проф. д-р Цветан Георгиев Ганчев

18. Институт по невробиология

44. Проф. д-р Рени Емил Калфин
45. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева

19. Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

46. Чл.-кор. Христо Миладинов Найденски
47. Доц. д-р Златка Милчева Алексиева
48. Доц. д-р Анастас Димитров Пашов

20. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

49. Чл.-кор. Андон Радев Косев
50. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска

21. Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”

51. Проф. д-р Мария Георгиева Иванова

22. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

52. Проф. д-р Нина Недева Атанасова
53. Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова

5-то Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” с 3 института, както следва:

23. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

54. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев
55. Проф. д-р Светлана Темелкова Банчева
56. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева
57. Доц. д-р Драган Петров Чобанов

24. Институт за гората

58. Чл.-кор. дсн Пламен Борисов Мирчев

25. Институт по физиология на растенията и генетика

59. Доц. д-р Румяна Димова Василевска-Иванова
60. Доц. д-р Валя Николова Василева

6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси” с 4 института, както следва:

26. Геологически институт „Страшимир Димитров”

61. Проф. д-р Радослав Александров Наков
62. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова
63. Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов

27. Национален институт по геофизика, геодезия и география

64. Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев
65. Проф. д-р Светослав Манолов Симеонов
66. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов

28. Национален институт по метеорология и хидрология

67. Проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
68. Проф. д-р Цвятка Иванова Карагьозова
69. Проф. д-р Пламен Илиев Нинов
70. Проф. д-р Таня Кирилова Маринова

29. Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”

71. Проф. дгн. Веселин Димитров Пейчев

7-мо Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии” с 2 института, както следва:

30. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

72. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев

31. Институт за космически изследвания и технологии

73. Чл.кор. Петър Стефанов Гецов
74. Проф. д-р Катя Янчева Георгиева
75. Доц. д-р Георги Николаев Желев

8-мо Направление „Културно-историчесто наследство и национална идентичност” със 7 института, както следва:

32. Институт за български език

76. Проф. д-р Светла Пенева Коева
77. Доц. д-р Лучия Стефанова Антонова

33. Институт за литература

78. Доц. д-р Елка Савова Трайкова
79. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова

34. Институт за балканистика с Център по тракология проф. Александър Фол”

80. Проф. дин Александър Григоров Костов
81. Доц. д-р Юра Тотева Константинова

35. Институт за исторически изследвания

82. Проф. д-р Йорданка Маринова Гешева
83. Доц. д-р Росица Иванова Стоянова

36. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

84. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева
85. Доц. д-р Петко Петров Христов
86. Доц. д-р Божидар Кирилов Алексиев

37. Институт за изследване на изкуствата

87. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
88. Доц. д-р Миглена Михайлова Ценова-Нушева

38. Национален Археологически институт с музей

89. Доц. д-р Анелия Атанасова Божкова
90. Доц. д-р Кръстина Минчева Панайотова
91. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова

9-то Направление “Човек и общество” с 4 института, както следва:

39. Институт за икономически изследвания

92. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова
93. Доц. дин Спартак Василев Керемедчиев

40. Институт за държавата и правото

94. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

41. Институт за изследване на населението и човека

95. Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

42. Институт за изследване на обществата и знанието

96. Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева
97. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова
98. Доц. д-р Валери Златанов Личев
99. Доц. дфн Николай Кирилов Михайлов

По чл. 14, ал. 5 от Устава на БАН

100. Акад. Юлиан Ревалски - Председател на БАН
101. Чл.-кор. Васил Николов – Зам. -председател на БАН
102. Чл.-кор. Константин Хаджииванов – Зам.-председател на БАН
103. Чл.-кор. Костадин Ганев - Зам.-председател на БАН
104. Проф.дбн Евдокия Пашева – Гл. научен секретар на БАН