София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ

Председател на БАН

Чл.-кор. Васил НИКОЛОВ

Заместник - председател на БАН

Чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ

Заместник - председател на БАН

Чл.-кор. Костадин ГАНЕВ

Заместник - председател на БАН

Проф. Евдокия ПАШЕВА

Главен научен секретар

Проф. Емил МАНОАХ

Научен секретар

Доц. Оля СТОИЛОВА      

Научен секретар

Проф. Димитър ИВАНОВ

Научен секретар

Проф. дбн Нина АТАНАСОВА

Научен секретар

Проф. дгн Кристалина СТОЙКОВА

Научен секретар

Доц. Йоана СПАСОВА-ДИКОВА

Научен секретар

Проф. дфн Севдалина ДИМИТРОВА

Научен секретар

Доц. Ергюл РЕДЖЕБ

Научен секретар

Проф. дмн Галя АНГЕЛОВА

Институтът по информационни и комуникационни технологии

Проф. Д-р Тамара ПЕТКОВА

Институт по Електрохимия и Енергийни Системи

Доц. Д-р Лъчезар ГЕОРГИЕВ

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Доц. дфн Албена ДОНЧЕВА

Институт по физика на твърдото тяло

Доц. Д-р Павлета ШЕСТАКОВА

Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия

Чл.-кор дбн Илза ПЪЖЕВА

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Проф. Д-р Снежана ГРОЗЕВА

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Проф. дсн Георги ГЕОРГИЕВ

Института за гората

Проф. Д-р Пламен НИНОВ

Националeн институт по метереология и хидрология

Доц. Д-р Алексей СТОЕВ

Институт за космически изследвания и технологии

Доц. Д-р Иванка СТАТЕВА

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Доц. Д-р Светла КОЛЕВА

Институт за изследване на обществата и знанието

Проф. Д-р Поля ГОЛЕВА

Институт за държавата и правото

Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ

Институтът за български език

 


Разширен състав на Управителния съвет на БАН


проф. дхн. Евелина Славчева - Председател на ОС на БАН
...................................................... - Председател на СУБ
Чл.-кор. д-р Ваньо МИТЕВ - Председател на Съвета на ректорите
Чл.-кор. дин Иван ИЛЧЕВ - Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”
г-н Божидар ДАНЕВ - Председател на Българска стопанска камара
..................................... - Зам. министър на финансите
г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА - Кмет на град София