София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

 

ОБЩОАКАДЕМИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

КAБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Проф. дтн Стефан ХАДЖИТОДОРОВ - съветник
Тел.02 9795 215
e-mail:sthadj@cu.bas.bg

Чл.-кор. Светланка КУЮМДЖИЕВА - съветник
Тел. 02 9795 214
e-mail: svetk@cu.bas.bg

Чл.-кор. Димитър ДИМИТРОВ - съветник
Тел. 02 9795 240
e-mail: mitkodimitrov47@abv.bg


РЪКОВОДИТЕЛ ОБЩОАКАДЕМИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Петя ПЪРВАНОВА
тел.: 979 53 30
e-mail: pparvanova@cu.bas.bg


OТДЕЛ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ“

Горяна ТОДЕВА - началник отдел
тел.: 02/979 52 10
e-mail: g.todeva@gmail.com

Майа ПЕЕВА - гл. юрисконсулт
тел. 979 53 61

Галина АНГЕЛОВА - юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18

Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА - ст.юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17
e-mail: g.gergova@cu.bas.bg

Гергана МАНОЛОВА - ст. юрисконсулт
e-mail: g.manolova@cu.bas.bg

Станислава ПАРУШЕВА-ВАХРАТЯН - ст. юрисконсулт
e-mail: st.parusheva@cu.bas.bg


ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Галина СЛАВЕЕВА – ръководител група, Връзки с обществеността
Тел. 0888 922 188

Ренета ПЕТРОВА - експерт, Връзки с обществеността
Тел. 0889 009 207

Милена АТАНАСОВА - експерт, Връзки с обществеността
Тел. 0884 316 017

тел.: 02 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Eмилия ХРИСТОСКОВА – ръководител, Протокол
тел.: 02 9795 267; 0887 950 676
e-mail: emili@cu.bas.bg

Николета ГЕОРГИЕВА – ръководител група, Секретариат
сътрудник на Главния научен секретар, ръководството и управителния съвет; издаване на дипломи от БАН за образователна и научна степен "д-р" и научна степен "д-р на науките" и издаване удостоверения за академична длъжност "асистент", "гл. асистент", "доц." и "проф.”
тел.:02 987 70 87; 9795 203
e-mail: nicky@cu.bas.bg

Миглена ОГНЯНОВА
– сътрудник на Председателя на БАН
тел. 02 981 66 22, 9795 202
e-mail: miglena@cu.bas.bg

Мирослава МИТРОВИЧ - сътрудник на Заместник-председателя акад. Дамян Дамянов и Събранието на академиците и член-кореспондентите
тел.: 02 987 46 24; 979 52 18
e-mail: mira@cu.bas.bg

Райна СЕМОВА - сътрудник на научните секретари
тел.: 02 986 17 33; 9795 360
e-mail: rsemova@cu.bas.bg

Елица АЛЕКСАНДРОВА - сътрудник на Заместник-председателя чл.-кор. Николай Милошев и научните секретари
тел.: 02 979 53 15
e-mail: elica@cu.bas.bg


OТДЕЛ "ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ"

Георги СИМЕОНОВ - гл.техн. сътрудник
тел.: 979 52 65; 0885 86 69 91
e-mail: simeonov@cu.bas.bg

Сергей ЯНЕВ - ст. експерт
тел.: 979 52 29
e-mail: sergey@cu.bas.bg

Ивайло ПЕТРОВ - ст. експерт
тел.:
979 52 98
i.petrov@cu.bas.bg

Любомир ПОЛИМИРОВ - ст. експерт
тел.979 53 06

Илия СТОЯНОВ - гл. експерт
тел. 979 53 05

Илия ПЕТКОВ - техн.организатор
Илия ГЕРОВ
- техн. изпълнител
тел.: 979 53 26


ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Недялка ИВАНОВА
тел.: 979 53 01
e-mail: n.ivanova@cu.bas.bg


OТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“


Венета НИКОЛВА, началник отдел
Референт за Русия, Програма „Космос”
Тел. 987 74 07, 979 52 30; факс: 988 04 48
e-mail: veneta@cu.bas.bg

Никола ЖАБЛЯНОВ, главен експерт
Референт за: Италия, Испания, Румъния, Франция, Словения, Хърватия,
Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова, Китай
Тел. 986 23 97, 979 52 33; факс: 988 04 48
e-mail: kolio@cu.bas.bg

Томина ГАЛИБОВА, старши експерт
ЕРАЗЪМ координатор;
Референт за: Полша, Прибалтийски и Скандинавски страни,
Великобритания, САЩ, Никарагуа, Монголия, Грузия, Украйна;
Координатор мобилност чрез финансовия механизъм на
ЕИП (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн)
Тел. 988 42 60, 979 53 87 факс. 988 04 48
e-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Антоанета МАТЕЕВА, главен експерт
Референт за: европейски програми, международни организации,
Белгия, Индия
Контактно лице за БАН по 7 РП и мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 988 07 93, 979 52 35 факс: 988 04 48
Е-mail: mateeva@cu.bas.bg

Сабрие НЕДЖИП, младши експерт
Референт за: Словакия, Чехия, Гърция, Турция, Египет,
Израел, Унгария, Азербайджан, Армения
Тел. 979 52 41; факс: 988 04 48
Е-mail: sabrie@cu.bas.bg

Пламен СТЕФАНОВ, младши експерт
Тел. 979 52 38
Е-mail: stefanov@cu.bas.bg

Кристина КАПАНОВА, младши експерт
Референт за: Австрия, Германия, Япония, Р. Корея,
Тайван, Беларус, Виетнам, Афганистан
Тел. 979 52 06; факс: 988 04 48
Е-mail: kapanova@cu.bas.bg


ОТДЕЛ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

Ива ИВАНОВА - ръководител вътрешен одит
тел.: 979 53 11

Радослава ДЖАРОВА-АВРАМОВА - вътрешен одитор
тел.: 979 53 23

Даниела ВЛАДИМИРОВА - вътрешен одитор
тел.: 979 53 23


ОТДЕЛ "БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ
И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"


Наталия ЖАБЛЕНСКА
- началник отдел и главен счетоводител
тел.: 988 18 42; 979 52 62
e-mail: natalia@cu.bas.bg

Росица ДЕЯНОВА - зам. главен счетоводител
тел.: 988 30 98; 979 52 75
e-mail: rossi@cu.bas.bg

Милка НИКОЛОВА - Счетоводител
тел. 979 52 73

Милена ГОРАНОВА - Счетоводител
тел. 979 52 73

Детелина МИТКОВА - Счетоводител
тел. 979 52 73

Виктория ГОЧЕВА - касиер
тел. 979 52 79

Веселина МИХАЙЛОВА - зам. главен счетоводител
тел.: 987 58 87; 979 52 71
e-mail: vessi@cu.bas.bg

Нели БОЖИКОВА - главен експерт
тел.: 979 52 71
nely@cu.bas.bg

Анелия ИВАНОВА - ст. експерт
тел. 979 52 74

Соня СТОЙЧЕВА - техн. сътрудник
тел. 979 52 74

Ваня ХРИСТОВА - мл. експерт

Димитър ДИМИТРОВ - старши експерт

Величка ТОШЕВА - младши експерт
тел. 979 52 70


ОТДЕЛ OTДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Теодора АНДРЕЕВА - началник отдел
тел.: 987 17 74; 979 52 85
e-mail: dora@cu.bas.bg


Александър ЩЪРКЕЛОВ - ст. експерт
тел.: 979 52 81


Мирослав ЗДРАВКОВ - ст. експерт
тел.: 979 53 08


СЛУЖБА "БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

инж. Елка КУЮМДЖИЕВА - ръководител
тел.: 02/979 53 25 0888 269 145
e-mail: еl2005@abv.bg


СЛУЖБА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Велин АРГАТСКИ - служител по сигурността на информацията
тел.: 987 94 47


OТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Соня КOСТОВА - началник отдел
тел.: 979 53 56
e-mail: sony.kostova@cu.bas.bg

Роза ЦОНЕВА - служител човешки ресурси
тел.: 988 04 71; 979 52 69
e-mail: roza@cu.bas.bg

Илияна ГАДЖЕВА – експерт, управление на човешките ресурси
тел. 979-52-69

Кристина КАПАНОВА - администратор бази данни
тел.: 979 52 06
e-mail: kapanova@cu.bas.bg

Петя АЛЕКСАНДРОВА - администратор бази данни
тел.: 979 53 24
e-mail: petya@cu.bas.bg

Георги ГРЕБЕНАРОВ - архивист
тел.: 979 53 73

Стефка ДИМИТРОВА - технически изпълнител
тел./факс: 981 72 62; 979 52 63
e-mail: stefka@cu.bas.bg

Снежана КОВАЧЕВА - деловодител
тел.: 979 52 63