София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

 

ОБЩОАКАДЕМИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

КAБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Наталия НЕШЕВА,
сътрудник на Председателя на БАН
тел.: 02 979 5 202
e-mail: natalia@cu.bas.bg

Eмилия ХРИСТОСКОВА, ръководител група
„Протокол и връзки с обществеността“
тел.: 02 979 5 267
e-mail: emili@cu.bas.bg


РЪКОВОДИТЕЛ ОБЩОАКАДЕМИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Валентин ДИМИТРОВ
тел.: 02 979 52 04
e-mail: v.g.dimitrov@cu.bas.bg


OТДЕЛ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ“

Горяна ТОДЕВА - началник отдел
тел.: 02/979 52 10
e-mail: g.todeva@gmail.com

Галина АНГЕЛОВА - гл. юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17

Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА - гл.юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18
e-mail: g.gergova@cu.bas.bg

Станислава ПАРУШЕВА-ВАХРАТЯН - гл. юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17
e-mail: st.parusheva@cu.bas.bg

Бианка СТЕФАНОВА - ст. юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18

Йорданка ПЕТКОВА - ст. юрисконсулт
тел.: 02/979 53 45

Цветомира КИРКОВСКА - юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17
e-mail: tsvetomirakk@cu.bas.bg


ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

ГРУПА „СЕКРЕТАРИАТ“

Николета ГЕОРГИЕВА, ръководител група
тел.: 02 979 5 203
e-mail: nicky@cu.bas.bg

Наталия НЕШЕВА, сътрудник на Председателя на БАН
тел.: 02 979 5 202
e-mail: natalia@cu.bas.bg

Райна СЕМОВА, сътрудник на чл.кор. Костадин Ганев и чл.кор.
Константин Хаджииванов, заместник-председатели на БАН
тел.: 02 979 5 228
e-mail: rsemova@cu.bas.bg

Елена ПАНЧОВСКА, сътрудник на
чл.-кор. Васил Николов, заместник-председател на БАН
тел.: 02 979 5 266
e-mail: elena@cu.bas.bg

Йорданка ПАВЛОВА, сътрудник на научните секретари на БАН
тел.: 02 979 5 360
e-mail: d.pavlova@cu.bas.bg

Мирослава МИТРОВИЧ, сътрудник на
Събранието на академиците и член-кореспондентите
тел.: 02 979 5 218
e-mail: mira@cu.bas.bg

ГРУПА „Протокол и връзки с обществеността“

Eмилия ХРИСТОСКОВА, ръководител група
тел.: 02 979 5 267
e-mail: emili@cu.bas.bg

Ренета ПЕТРОВА, главен експерт,
тел. 02 979 5 280
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Иглика ТРИФОНОВА, експерт,
тел. 02 979 5 380
е-mail: i.trifonova@cu.bas.bg

Велина ДИМИТРОВА, експерт,
тел. 02 979 5 280
e-mail: v.dimitrova.bas.bg


OТДЕЛ "ПОДДРЪЖКА И ТРАНСПОРТ"

ГРУПА "Поддръжка"

Катя ЯДКОВА - ръководител група
тел. 02 979 53 86
e-mail: k.yadkova@cu.bas.bg

инж. Александър ЩЪРКЕЛОВ- ст. експерт
тел. 02 979 53 06
e-mail: chtarkelov@cu.bas.bg

инж. Илия СТОЯНОВ- технически изпълнител
тел. 02 979 53 05
e-mail: ilia@cu.bas.bg

Георги СИМЕОНОВ - гл.техн. сътрудник
тел.: 02 979 53 40;
e-mail: simeonov@cu.bas.bg

Ивайло ПЕТРОВ - ст. експерт
тел.: 02 979 52 98
e-mail: i.petrov@cu.bas.bg

Христо СТОИМЕНОВ - организатор-домакин
тел.: 02 979 52 65

Илия ГЕРОВ - техн. изпълнител
тел.: 02 979 53 26
e-mail: gerov@cu.bas.bg

Илия ПЕТКОВ - техн. организатор

ГРУПА "Транспорт"
тел. 02 979 5329

Планимир ПЕТРОВ - шофьор

Радослав СТЕФАНОВ - шофьор

Веселин ИВАНОВ - шофьор

Христо ФИДАНОВ - шофьор

Йордан ДИМИТОВ - шофьор


ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ

Недялка ИВАНОВА
тел.: 979 53 01
e-mail: n.ivanova@cu.bas.bg

Милка НИКОЛОВА
тел.: 979 52 70
e-mail: mila_nikolova@abv.bg


OТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“


Венета НИКОЛОВА, началник отдел
Референт за Русия, Програма „Космос”
Тел. 987 74 07, 979 5230
е-mail: veneta@cu.bas.bg

Томина ГАЛИБОВА, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Литва, Латвия, Естония, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция
Тел. 979 5387
е-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Никола ЖАБЛЯНОВ, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Китай
Тел. 979 5233
е-mail: kolio@cu.bas.bg

Антоанета МАТЕЕВА, главен експерт
Референт за: европейски програми, международни организации, Белгия,
Индия Контактно лице за БАН: Дейностите Мария Склодовска - Кюри,
РП „Хоризонт 2020“ и мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5235
е-mail: mateeva@cu.bas.bg

Габриела ЧУПРЕНСКА, младши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Унгария, Египет, Израел,
Армения и Азербайджан
Тел. 979 5241
е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Светла СТОЙЧЕВА, младши експерт
Референт за Австрия, Германия, Франция, Украйна, Беларус, Грузия, Монголия, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан, ЕРАЗЪМ сътрудник – докторантска мобилност
Тел. 979 5387
Е-mail: stoycheva@cu.bas.bg

Пламен СТЕФАНОВ, старши експерт
Тел. 979 5238
е-mail: stefanov@cu.bas.bg


ОТДЕЛ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

Ива ИВАНОВА - ръководител вътрешен одит
тел.: 979 53 23
e-mail: i.ivanova@cu.bas.bg

Даниела ВЛАДИМИРОВА - вътрешен одитор
тел.: 979 53 23


ОТДЕЛ "БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ
И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"


Росица ДЕЯНОВА
- началник отдел и главен счетоводител
тел.: 02 988 18 42; 02 979 52 62
e-mail: rossi@cu.bas.bg

ГРУПА "Бюджетно финансиране"

Антония СТОЙНОВА - главен експерт
тел.: 02 979 52 74; 02 979 52 71
e-mail: astoynova@cu.bas.bg

Николина ГЕОРГИЕВА- главен експерт
тел. 979 52 74
e-mail: ngeorgieva@cu.bas.bg

Десислава ЕКИМОВА - гл. експерт
тел. 979 52 83
e-mail: dessy@cu.bas.bg

Соня СТОЙЧЕВА - техн. сътрудник
тел. 02 979 52 75
e-mail: sonia@cu.bas.bg

Ваня ХРИСТОВА - ст. експерт
тел. 979 52 74
e-mail: vaniakh@cu.bas.bg

ГРУПА "Счетоводна дейност"

Милена ГОРАНОВА - Зам.-гл. счетоводител
тел. 02 979 52 73
e-mail: goranova@cu.bas.bg

Силвия СТЕФАНОВА - Счетоводител
тел. 02 979 52 83

Виктория БОНЕВА - Счетоводител
тел. 02 979 52 73
e-mail: viki_go4eva@cu.bas.bg

София ГОСПОДИНОВА- гл. експерт
тел. 979 52 73
e-mail: soffi@cu.bas.bg

Мария ЧАНЕВА - Счетоводител
тел. 979 52 83
e-mail: mdikova@cu.bas.bg

Галина ТЕРЗИЙСКА - Счетоводител
тел. 979 52 71
e-mail: galina_terziyska@cu.bas.bg

Юлия ИЛИЕВА- Касиер
тел.: 02 979 52 79
e-mail: julia_ilieva@cu.bas.bg


ОТДЕЛ OTДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Теодора АНДРЕЕВА - началник отдел
тел.: 02 987 17 74; 02 979 52 85
e-mail: dora@cu.bas.bg

Венцислав ИГНАТОВ - мл. експерт
тел.: 979 53 10
e-mail: ventzi@cu.bas.bg

Искра СТОЙКОВА – технически изпълнител
тел.: 02 979 53 34

Вяра ИВАНОВА – технически изпълнител
тел.: 02 979 53 34

Сийка МИНЧЕВА – старши експерт
тел.: 02 979 53 08

Пенка ЙОРДАНОВА – старши експерт
тел.: 02 979 53 34

Весела ГОЧЕВА – старши експерт
тел.: 02 979 53 08

ПОЧИВНО ДЕЛО И НАСТАНЯВАНЕ

Ганчо КРЪСТЕВ - главен експерт
тел.: 979 53 10;
e-mail: g.krasteff@cu.bas.bg

Румяна ЛАЗАРОВА - организатор
тел.: 979 52 94

Красимира АНГЕЛОВА - организатор
тел.: 979 52 45


СЛУЖБА "БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

инж. Елка КУЮМДЖИЕВА - ръководител
тел.: 02/979 53 25 0888 269 145
e-mail: еl2005@abv.bg


СЛУЖБА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Велин АРГАТСКИ - служител по сигурността на информацията
тел.: 987 94 47
e-mail: argatski@cu.bas.bg

Младен Младенов - завeждаш регистратура
тел.: 02 979 5292


OТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Катя АЛЕКСАНДРОВА - началник отдел
тел.: 02 979 53 56
e-mail: k.aleksandrova@cu.bas.bg

ГРУПА "Административно обслужване и човешки ресурси"

Илияна ГАДЖЕВА – експерт, управление на човешките ресурси
тел. 02 979 52 69
e-mail: igradjeva@cu.bas.bg

Роза ЦОНЕВА - служител човешки ресурси
тел.: 02 988 04 71; 02 979 52 68
e-mail: roza@cu.bas.bg

Гергина МАРКОВА– мл. експерт човешки ресурси
тел. 02 979 52 68

Рени НЕШЕВА - асистент човешки ресурси
тел. 02 979 52 68

Георги ГРЕБЕНАРОВ - архивист
тел.: 02 979 53 73

Стефка ДИМИТРОВА - технически изпълнител
тел./факс: 02 981 72 62; 02 979 52 63
e-mail: stefka@cu.bas.bg

Снежана КОВАЧЕВА - технически изпълнител
тел.: 02 979 52 63

д-р Ивайло АВРАМОВ - администратор бази данни
тел.: 02 979 52 63

ГРУПА "Информационно и комуникационно обслужване"

Сергей ЯНЕВ - ръководител група
тел: 02 979 5229
e-mail: sergey@cu.bas.bg

Петя АЛЕКСАНДРОВА - администратор бази данни
тел.: 02 979 53 24
e-mail: petya@cu.bas.bg

Лидия ДАНЕВА - технически сътрудник

Красимир Шалафов - Завеждащ техническа служба
тел.: 02 979 2000

Красимира Бойова - Телефонен техник

Даниела Къшова - Телефонен техник

Симка Лазарикова - Телефонен техник
тел.: 02 979 5333

Венета Методиева - Телефонен техник
тел.: 02 979 5233

ГРУПА "Информационно обслужване"

Цветослав ЦАЧЕВ - ръководител група
тел: 02 979 5386