София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

РЪКОВОДСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Aкад. Юлиан Ревалски
Председател на БАН
Телефон (359 2) 981-66-22
e-mail: presidentbas@cu.bas.bg

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл.-кор. Васил Николов
Заместник-председател на БАН
Телефон (359 2) 979-52-66
e-mail: v.nikolov@cu.bas.bg

Чл.-кор. Константин Хаджииванов
Заместник-председател на БАН
Телефон (359 2) 979-52-28
e-mail: hadjiivanov@cu.bas.bg

Чл.-кор. Костадин Ганев
Заместник-председател на БАН
Телефон (359 2) 979-52-28

ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР

Проф. дбн Евдокия Пашева
Главен научен секретар
Телефон (359 2) 979-52-31
e-mail: eva@bio21.bas.bg

НАУЧНИ СЕКРЕТАРИ            


  Проф. Емил Маноах
  Научен секретар
  Направление
  "Информационни и комуникационни науки и технологии”
  Телефон (359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 14
  e-mail:

  Проф. дфн Севдалина Димитрова
  Научен секретар
  Направление
  "Енергийни ресурси и енергийна ефективност””

  Телефон 979 53 60
  e-mail:

  Доц. д-р Оля Стоилова
  Научен секретар
  Направление
  „Нанонауки, нови материали и технологии”
  Телефон (359 2) 987 73 53; (359 2) 979 52 49
  e-mail ostoilova@yahoo.com
  Cc: olya.stoilova@cu.bas.bg

  Проф. дбн Нина Атанасова
  Научен секретар
  Направление
  „Биомедицина и качество на живот”
  Телефон (3592) 979 5227
  e-mail:

  Проф. дбн Димитър Иванов
  Научен секретар
  Направление
  „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
  Телефон (3592) 979 5227
  e-mail dimiter@bio.bas.bg, dimiter@gbg.bg

  Проф. дгн Кристалина Стойкова
  Научен секретар
  Направление
  „Климатични промени, рискове и природни ресурси”
  „Астрономия, космически изследвания и технологии”

  Телефон (359 2) 979 52 07
  e-mail:

  Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова
  Научен секретар
  Направление
  „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
  Телефон (359 2) 987 21 72; (359 2) 979 52 24
  e-mail joanasd@yahoo.co.uk
  Cc: joanna.spassova@cu.bas.bg

  Доц. Ергюл Таир Реджеб
  Научен секретар
  Направление
  „Човек и общество”
  Телефон (359 2) 987 21 72; (359 2) 979 52 40
  e-mail: ergyul_tair@yahoo.com